Algemene Reisvoorwaarden Wildpix Travel

Origineel opgesteld januari 2014 en geregistreerd door de Nederlandse Kamer van Koophandel, laatste update september 2020

1. DEFINITIES

In deze Algemene Reisvoorwaarden Wildpix Travel hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis:
• Individuele reis: Een door ons in ons reisaanbod gepubliceerde reis op basis van het ondergaan van een reis zonder onze eigen begeleiding ter plaatse. Deze begeleiding volgt op de plaats van bestemming door met ons samenwerkende mensen, bedrijven, fotografen of instellingen.
• Georganiseerde groepsreis: een door ons in het reisaanbod gepubliceerde reis die door een of beiden van ons ter plaatse begeleid wordt.
• Losse reismodules: alle in het reisaanbod gepubliceerde diensten die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde reis, zoals vluchten, transfers, hotels, huurauto’s, extra fotohut huur of welke andere extra bijboeking dan ook.
• Wildpix Travel is hierna tevens te benoemen als Wildpix.
• Wildpix Travel is een offcieel geregistreerde BV onder nederlands recht, met als eigenaar en algemeen directeur Dhr.Martin Steenhaut.
• U: de persoon die de reisovereenkomst met ons wil aangaan of is aangegaan, evenals alle personen namens wie u een reisovereenkomst met ons wil aangaan of bent aangegaan.
• Wildpix Travel is gevestigd te 7248 LA Etten Leur, aan de Bredaseweg 185-Postbus 150.
• Wildpix Travel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K 71525688.
• Wildpix Travel is geregistreerd bij de Belastingsdienst met BTW nummer NL 8587.49.440. B01
• Internetadres: www.wildpixtravel.com
• Collega(s) ter plaatse: De met ons samenwerkende mensen, bedrijven, fotografen of instellingen op de plaats van bestemming.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle in het reisaanbod genoemde individuele- en georganiseerde reizen worden door ons georganiseerd en door samenwerkende collega's uitgevoerd. Op al deze reizen zijn deze Wildpix Travel Reisvoorwaarden van toepassing. Wildpix organiseert alle relevante en geboekte zaken ter plaatse. Wildpix organiseert niet de reis om ter plaatse te komen zelf. Dit is geheel aan de boekende persoon of personen. Wij kunnen wel advies geven hierin en in voorkomende gevallen bemiddelen en uitzonderlijke gevallen voor u de reis om te plaatse te komen voor u als losse reismodule boeken. U bent ter aller tijde zelf verantwoordelijk uw eigen reis- en/of annulerings-verzekering te organiseren.

3. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Reisaanbod Wildpix

De aanbieding van een individuele- of georganiseerde reis (waaronder beschrijving en prijsstelling) of losse reismodules door of namens ons aan het publiek openbaar gemaakt in een gedrukte brochure, op een website of via andere kanalen.

3.2 Informatie van derden

Op het internet is veel bestemmingsinformatie te vinden. Hier kunt u aanvullende informatie vinden over aspecten van een plaats of accommodatie die belangrijk voor u zouden kunnen zijn. Gegevens op het internet kunnen echter achterhaald zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u bij derden aantreft, noch voor bestemmingsinformatie die in publicaties of websites van andere/ derde partijen is opgenomen noch kunnen aan deze informatie rechten worden ontleend t.a.v. de overeenkomst met Wildpix.

3.3 Informatie in reisgidsen

Met het publiceren van een update van een reis in ons reisaanbod komt alle informatie en gegevens uit eerdere publicaties te vervallen. Het reisaanbod en de reisinformatie kan op onregelmatige basis wijzigen daar we als natuurfotografen graag op actuele zaken en mogelijkheden in willen springen. Daardoor kan het voorkomen dat de informatie die u zelf in een eerder stadium heeft uitgeprint of opgeslagen daarin is opgenomen niet meer geheel actueel is op het moment dat u de reis aangaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de meest recente door ons op welke wijze dan ook verstrekte reisinformatie. De informatie die door
een collega ter plaatse of ons zelf aan u wordt doorgegeven, prevaleert boven de informatie die eerder dan deze informatie verstrekt is.

3.4 Het maken van een boeking

Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend en zelfstandig dan wel onder begeleiding van volwassenen ondergaan zal worden. Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of (e- mail)adres. Wij zijn gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten. Geboekte reizen kunnen niet zonder overleg overgaan naar derden tenzij hierover vooraf overleg met ons is gevoerd. Nadat de door u aangegeven gewenste data door ons goedgekeurd worden als data waarop de reis inderdaad te ondernemen is, zien wij deze boeking als definitief en plannen hem als zodanig in.

De in ons programma aangeboden reizen kunnen alleen via Wildpix Travel zelf worden aangevraagd en geboekt worden. Het is niet toegestaan zelf zonder ons medeweten contact op te nemen in het kader van een mogelijke boeking met onze collega's. Bovenstaande geldt ook voor vervolgboekingen. Bij enkele reizen krijgt u van ons al na de informatieaanvraag de contactgegevens van onze collega ter plaatse om zo complexe boekingen met zo kort mogelijke lijnen. Het staat de boekende partij niet toe om de geboekte reis op welke manier dan ook door te verkopen.

3.5 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met ons aangaat (de aanmelder of hoofdboeker), is ten opzichte van ons en onze collega ter plaatse hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.

3.6 Aanvraagformulier
De boekende persoon dient altijd zelf middels ons aanvraagformulier de juiste gegevens te verstrekken. Wildpix is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte gegevens.

3.7 Verantwoording boekende persoon De boekende persoon is ten aller tijde verantwoordelijk voor de gegevens welke van de mede reisgenoten verstrekt zijn.

3.8 Verantwoordelijkheden voor boekende persoon De boekende persoon is verantwoordelijk voor het opvolgen van de regels ter plaatse; ook ten aanzien van zijn of haar reisgenoten.

3.9 Aantal personen/deelnemers Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is niet geoorloofd.Indien u een kamer heeft (binnen het maximum toegestane aantal personen) of indien ter plaatse meer personen dan het maximum in het reisaanbod of bevestiging van de reisovereenkomst vermelde aantal personen gebruik wilt maken van de accommodatie en/of activiteiten, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer en aan Wildpix Travel te melden. Deze zijn niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij of zij dit wel toestaan, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Indien wij constateren dat u in strijd handelt met wat in dit artikel is bepaald, kunnen wij de reisovereenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te stellen en mogelijk extra kosten aan u in rekening brengen.

3.10 Preferenties en essenties Preferenties Indien u een bepaalde voorkeur (preferentie) heeft, bijvoorbeeld voor de ligging van een kamer, dan geven wij deze aan onze lokale agent of het hotel door. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan u bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat uw verzoek ter plaatse wordt ingewilligd. Voor het doorgeven van preferenties brengen wij geen kosten in rekening Het kan gebeuren dat u ter plaatse een toeslag moet betalen indien u bijvoorbeeld een bepaald dieet als preferentie opgeeft.
Essenties Essenties worden door Wildpix niet geaccepteerd. Een uitzondering hierop zijn medische essenties.

3.11 Minimum en maximum deelname bij groepsreizen
Bij een aantal van onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers. Beneden dit aantal kan de reis niet kan worden uitgevoerd. Het minimum of maximum aantal deelnemers is altijd gebaseerd op de mogelijkheden ter plaatse; bijvoorbeeld het aantal overnachtingsplekken of plekken in de fotohutten. Het vereiste minimale- aantal en maximale aantal deelnemers staat op onze website of in de reisteksten vermeld.

3.12 Reserveringskosten

Reguliere reserveringskosten zitten inbegrepen in de verkoopsprijs. Onze reguliere reserveringskosten zijn steeds per boeking (éénmalig en voor de hele eventuele ineens boekende groep), welke in geval van wijziging en/of annulering niet kan worden terugbetaald. Reserveringen buiten ons aanbod. Indien u een product of arrangement wilt reserveren dat niet in ons reisprogramma of op onze website wordt aangeboden (bijvoorbeeld een andere categorie kamer, een andere fotografie
optie met onze collega ter plaatse) en/of de prijs en de beschikbaarheid voor een dergelijk product of arrangement wilt laten opvragen, dan zijn we u hierbij graag van dienst. Wij behouden ons echter het recht voor om aanvragen buiten ons reguliere aanbod niet in behandeling te nemen. Voor producten die buiten ons aanbod worden geboekt, geldt tevens dat deze accommodaties en overige producten niet door ons zelf zijn bezocht. Derhalve kan Wildpix niet garanderen dat deze producten aan de Wildpix kwaliteitseisen voldoen.

3.13 Betaling van uw reis

In alle gevallen betaalt u de totale reiskost op voorhand via factuur op onze rekening. In sommige situaties kunnen wij een aanbetaling van u vragen. Vanzelfsprekend staat dit dan in onze reisinformatie vermeldt.

3.14 Munteenheid
Als basis voor uw reissom geldt altijd de munteenheid ter plaatse volgens de dan geldende officiële koers ten opzichte van de euro. 3.15 Betalingen per creditcard Het is niet mogelijk om uw boeking per creditcard te betalen. Mocht u hier om geldende reden toch voor willen kiezen dient u altijd voorafgaand aan uw reis met ons te overleggen. Indien betaling per creditcard onontkoombaar en onder akkoord van onze collega ter plaatse plaats gaat vinden moeten wij brengen wij kosten in rekening ter hoogte van 5% van de reissom.

3.16 Paypal Wildpix Travel kan geen Paypal betalingen accepteren.

3.17 Rekening Alle betalingen dienen te gebeuren op rekening: KBC BRASSCHAAT - BELGIUM IBAN BE16 7360 6320 6274 SWIFT BIC KREDBEBB

4. ANNULERINGEN

4.1 Annuleringskosten
Onze geldende annuleringskosten gelden per reis en worden door ons in de verstrekte reisinformatie vermeldt, en zijn bindend voor elke reis. De percentages gelden voor de totale reissom van de gereserveerde reis of alle gereserveerde dagen.

4.2 Termijnen voor annuleringskosten
In geval van annulering dient u ons altijd zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Aangezien we ook annuleringskosten moeten betalen aan onze partners, moeten we in sommige gevallen ook annuleringskosten betalen. Dit wordt hieronder in detail uitgelegd. U kunt altijd contact opnemen met uw annuleringsverzekering.
Termijnen voor annuleringskosten:
5 TOT 3 MAANDEN VOOR VERTREK: 25% VAN HET TOTALE REISBEDRAG
3 TOT 2 MAANDEN VOOR VERTREK: 50% VAN HET TOTALE REISBEDRAG
2 TOT 1 MAANDEN VOOR VERTREK: 80% VAN HET TOTALE REISSUM
1 MAAND OF MINDER VOOR VERTREK: 100% VAN HET TOTALE REISSOM

5. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE & REISDOCUMENTEN

5.1 Gezondheidsinformatie

Voor veel landen gelden adviezen respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen, vaccinaties of andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, GGD, Travel Health Clinic of tot www.thuisvaccinaties.nl

Indien u bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neemt u dan voldoende voorraad mee. Laat uw arts de naam in het Engels noteren. Gebruikt u opium houdende medicijnen, dan dient u een in het Engels gestelde doktersverklaring bij u te hebben. Ook indien uw medische situatie speciale aandacht vereist is het aan te raden een Engelstalige brief van uw arts mee te nemen. Houdt u er verder rekening mee dat behandelingswijzen per land kunnen verschillen. Het is verder aan te raden om medicijnen tegen maag- en darmstoornissen en tabletten tegen een lichte verkoudheid en/of keelpijn mee te nemen. In het algemeen geldt dat vooral tijdens de reizen met een avontuurlijk karakter uw lichamelijke gesteldheid goed moet zijn.

5.2 Geschiktheid Gaat u voor boeking bij u zelf ten rade of deze reis geschikt is voor u ten aanzien van uw eigen gezondheid situatie. U bent hier altijd zelf verantwoordelijk voor. Krijgt u tijdens uw reis problemen; meldt u dit dan onmiddellijk bij onze collega ter plaatse.

5.3 Bereikbaarheid
Onze fotohutten en excursies bevinden zich vaak op afgelegen plekken of vinden in veel gevallen op afgelegen plekken plaats. Zorgt u er dus voor dat u minimaal een mobiele telefoon bij u heeft met de contactgegevens van onze collega ter plaatse of van Wildpix. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een gratis brochure vol praktische tips en adviezen voor het reizen naar het buitenland uitgegeven. Deze is te bestellen bij Postbus 51 in Den Haag en gewoonlijk ook verkrijgbaar bij postkantoren en bibliotheken. De brochure bevindt zich tevens op de website van het Ministerie, onder de rubriek Reizen (www.minbuza.nl).

5.4 Reisdocumenten

De boekende personen dienen zelf voor de juiste reisdocumenten te zorgen en zich te verdiepen in de in het land van bestemming geldende reisdocumenten. Vanzelfsprekend is Wildpix bereid een adviserende en helpende rol te spelen.

6. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE & REISDOCUMENTEN

6.1 Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld. Dit is bewust gedaan om u zo duidelijk te maken voor hoeveel dagen u een reisverzekering zou moeten afsluiten. Bij de meeste Wildpix reizen bepaald u zelf het aantal reisdagen.

6.2 Routebeschrijving
Na uw boeking ontvangt u van Wildpix alle informatie over uw route en contactadressen. Wij raden u aan ook zelf enig onderzoek te verrichten en aanvullende informatie te vergaren bij bv. een bibliotheek, in reisgidsen of op internet.

6.3 Lokale vertegenwoordiging

Eenmaal ter plaatse is onze collega uw aanspreekpunt tijdens uw reis. Vanzelfsprekend is Wildpix altijd aanspreekbaar bij eventueel te bespreken problemen of omstandigheden.

7. RISICO

De boekende persoon en/of groep reist op eigen risico en maakt op eigen risico gebruik van de voorzieningen ter plaatse. In officiële zin is onze collega ter plaatse de partij waarmee u reist en het spreekt voor zich dat men zich aan de daar geldende werk- en veiligheidsregels houdt.

8. ACCOMMODATIE

De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Omdat wij al onze reizen voor een zo groot mogelijk publiek financieel haalbaar willen maken, zijn is bij alle Wildpix reizen de accommodatie ondergeschikt aan de fotomogelijkheden wat niet weg neemt dat we u niet af gaan schepen met slechte voorzieningen. We hebben veel landen in ons reisaanbod en het spreekt voor zich dat ieder land zijn standaarden heeft.

9. OP DE BESTEMMING

9.1 Transfer

Tenzij anders vermeld, is een transfer van en naar de luchthaven, treinstation, enz. niet standaard bij uw reis inbegrepen. Een en ander wordt per reis middels de reisinformatie aangegeven.

9.2 Excursies

Indien u op uw bestemming iets bij wilt boeken kunt u dat altijd in overleg met onze collega er plaatse afhandelen.

9.3 Reisbegeleiding

Onze Wildpix Travel reizen worden begeleid door professionele, ervaren reisbegeleiders. Tot hun taak behoort het praktisch en organisatorisch begeleiden van het reisprogramma, aanpassen daar waar noodzakelijk en het vinden van alternatieven indien de omstandigheden dit vereisen. Kortom: het zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen van uw reis.

10. DIVERSEN

10.1 Verzekeringen

Omdat wij de weliswaar door ons georganiseerde reizen op doorverkoop c.q. provisiebasis aanbieden heeft het voor ons geen nut om lid te zijn van de ANVR. Wij raden u dringend aan zelf een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede
verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van een reis-, ongevallen-, ziektekosten en/ of annuleringsverzekering en de benodigde dekking.

10.2 Negatief reisadvies
Wildpix Travel zal ten aller tijde een eventueel officieel negatief reisadvies naar een bepaalde bestemming opvolgen en u dit advies doorgeven. Ook in deze gevallen is dus een goede reis- en annuleringsverzekering noodzakelijk al zullen wij en onze collega's altijd alles in het werk stellen een en ander met zo minimaal mogelijke kosten onderling te regelen.

10.3 Uw mobiele telefoonnummer

Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

10.4 Reisverwachtingen
Een reis in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. De belangrijkste algemene gedragstip die wij u kunnen geven is dat u zich voortdurend bewust moet blijven gast te zijn in een ander land of werelddeel, niet zelden met een eeuwenoude cultuur waar men trots op is.

10.5 Succesverwachting

Hoewel we op al onze bestemmingen een maximale slagingskans op goede foto's hebben en zo maximaal mogelijk houden, kunnen wij geen enkel garantie geven op succes. Garanties binnen natuurfotografie bestaan er immers niet; we werken alleen met in het wild levende dieren die uiteindelijk doen en laten wat ze willen.

10.6 Niet helemaal tevreden

Het kan gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken collega. Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan moet deze direct worden gemeld bij Wildpix Travel. Reclamaties achteraf zonder dat u zelf een poging hebt gedaan een en ander ter plaatse te bespreken hebben zelden kans van slagen. Indien de tekortkoming niet is weggenomen of naar uw mening aanleiding geeft tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen bij Wildpix Travel. Tekortkomingen kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de reis bij de ons kenbaar worden gemaakt. Indien deze termijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

11. DIVERSEN
Wildpix Travel organiseert alleen reizen waarvan wij weten dat het geen schade aan natuur en milieu toebrengt en op verantwoorde wijze plaats vindt. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

12. AUTEURSRECHT
Niets in de door ons waar dan ook verstrekte informatie en foto's mag/mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildpix Travel.

13. REISORGANISATOR
Wildpix Travel bied reizen aan die door ons geheel zelf opgebouwd zijn conform ons daarvoor geldende concept. In officiële zin is Wildpix echter wederverkoper op provisiebasis van de in ons aanbod opgenomen reizen daar de daadwerkelijke reis en betaling er van onder verantwoording en eigen algemene voorwaarden van onze collega's ter plaatse vallen.

ADRES
Uw reisagent is Wildpix Travel B.V.
KvK 71525688 BTW NL 8587.49.440. B01
Bredaseweg 185-Postbus 150.
7248 LA Etten Leur

CONTACT
web: www.wildpixtravel.com
mail: info@wildpixtravel.nl
telefoon: Martin Steenhaut +32 498 541 507 

©Wildpix Travel BV 2020